مراحل ثبت نام در سایت
1-پس از ورود به سایت بر روی گزینه ثبت نام رفته 


2-اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید در محل بعد کد را که برای ایمیل شما می آید وارد نمایید توجه احتمال دارد این کد به به پوشه اسپم ایمیل شما ارسال شده باشد